Sammel-Surium-Logo

Pokemon-Karte “Ho-Oh GX” SV50-SV94